Lover for
Hammerfest og Omegn Hundeklubb

Stiftet 24/3-1976

Vedtatt av årsmøtet den 24/3-1976 med senere endringer 6/3-1995, 7/3-2012, senest av
16/3-2016.

Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub sist den 01.03.2017.

Kap 1 Innledende bestemmelser

 • 1-1 Organisasjon og virkeområde

Klubbens navn er Hammerfest og Omegn Hundeklubb, og forkortes til HOHK.

Klubben er selvsendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet.

Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og Klubben er forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispenasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs og NKKs medlemsforbunds lover og ikke å handle motstridende mot disse.
Klubben er lokal hundeklubb og har sitt virkeområde i Hammerfest og Omegn.

Klubben er verneting i Hammerfest.

 • 1-2 Formål

HOHK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund. HOHK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, samt å bidra til å fremme positive aktiviterer med hund og fremme et ansvalig hundehold.

 • 1-3 Definisjoner

Klubbens organer:

 • Årsmøtet
 • Ekstraordinært årsmøte
 • Styret
 • Valgkomite


Kap 2 Medlemskap og krav til dette

 • 2-1 Medlemskap

Styret kan nekte å oppta som medlem persom som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp som medlem i klubben kan anke avslag til NKKs Appellutvalg.

 • 2-1-1 Æresmedlemmer

Styret kan til årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer, eller etter forslag fra minst to av klubbens medlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer gis fulle medlemsrettigheter i HOHK. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben. Klubben svarer for grunnmedlemskap i Norsk Kennel Klub for alle æresmedlemmer. Forlag til æresmedlemskap fremmes for gruppertyret og/eller hovedstyret. Styret avgir innstilling til årsmøtet. Æresmedlemskap besluttes av Årsmøtet.

 • 2-2 Medlemskontingent

Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelsen som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte.

Medlem har ingen rettigheter før full kontingent er betalt.

 • 2-3 Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å støtte HOHK og NKKs virksomhet samt å følge HOHKs og NKKs lover og bestemmelser. Medlemmene forplikter seg til å gølfe NKKs etiske retningslinjer for hold og trening av hund. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av NKK eller HOHK hva gjelder klubbinternt regelverk. Medlemmene forplikter seg også til å opptre på en slik måte at klubbens formål og anseelse fremmes.

 • 2-4 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:

 1. Utmeldelse
 2. Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
 3. Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
 4. Vedtak og eksklusjon etter NKKs lover kap. 7

 

 • 2-5 Disiplinær reaksjoner

Norsk Kennel Klubs lover kap. 7 Disiplinærreaksjoner m.m. gjelder i sin helhet.

Kap 3 Organisasjon

 • 3-1 Høyeste myndighet

Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet for hele klubben, og avholdes hvert år innen utgangen av mars. Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer, med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever 3/4 flertall). I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.

 • 3-2 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet.

Stemmerett og valgbarhet gjelder kun for personer som har betalt kontingent og ikke har uregulert gjeld til NKK eller HOHK.

Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte.

På klubbens årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

 • 3-3 Innkalling

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post eller adressert medlemsblad. Innkallingen offentliggjøres og på klubbens hjemmeside.

Med innkallelsen skal følge:

 • Dagsorden
 • Årsberetning
 • Regnskap med revisors beretning
 • Budsjett for påfølgende år
 • Forslag til kandidater til valgene.
  Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato
 • Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet

Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

 • 3-4 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtets oppgaver:

 1. Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.
 2. Oppnevne møteleder, referent, tellekorps og to representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
 3. Behandle årsberetninger.
 4. Godkjenne regnskap med revisors beretning.
 5. Godkjenne budsjett for de neste år og kontingent for neste år.
 6. Opprettelse og nedleggelse av avdelinger.
 7. Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden.
 8. Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
 9. Velge:
 • Leder for 2 år
 • Nestleder for 2 år
 • Sekretær for 2 år
 • Kasserer for 2 år
 • Styremedlemmer for 1 år
 • 2 varamedlemmer for 1 år
 • Revisor med vararevisor for 1 år
 • Valgkomite for 1 år med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.

Kun saker eller forlag oppført på dagsorden kan behandler, benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Personer som er dømt for dyremishandling etter «Lov om dyrevelferd» kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben. Dersom det ikke foreligger kandidater til ledige tillitsverv, kan årsmøtet vedta å akseptere benkeforslag.

 • 3-5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10% av medlemmene forlanger det.

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.

Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.

Kap 4 Styret

 • 4-1 Styret

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

 • 4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.

Styret har ikke anledning til å avlyse søkte arrangementer uten at det først har vært gjennomført ekstraordinært medlemsmøte med 48 timers innkallingsfrist.

 • 4-3 Styrets oppgaver er å:
 • Lede klubben mellom årsmøtene
 • Avholde årsmøte
 • Drive klubben i samsvar med klubbens formål
 • Gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
 • Oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide regningslinjer for særkomiteer.
 • Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen.
 • Oppnevne representant til NKK-regionen, og dens årsmøte.
 • Utarbeide retningslinjer for komiteer og eventuelt web-redaktør.

Kap 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer

 • 5-1 Valgkomite

Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen konstituerer seg selv etter årsmøtet. Valgkomiteen tar imot skriftlige forslag og skal selv også fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

 • 5-2 Revisor

Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

Kap 6 Diverse bestemmelser

 • 6-1 Lovendringer

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lover og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i vedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

 • 6-2 Tolking av lovene

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jfr. Norsk Kennel Klubs lover §6-1.

 • 6-3 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst 3/4 flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst 3/4 flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.

Ved oppløsning tilfaller klulbbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøtet noe spesielt tilfaller midlene NKK.